Algemene voorwaarden

Marian Verhage Virtual Assistant
E-mail: info@marianverhage.nl
Website: www.marianverhage.nl
Definities
1. Marian Verhage Virtual Assistant: Marian Verhage Virtual Assistant, gevestigd
te Oostkapelle onder KvK nr. 85773425.
2. Klant: degene met wie Marian Verhage Virtual Assistant een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Marian Verhage Virtual Assistant en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Marian
Verhage Virtual Assistant.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden
van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
1. Alle prijzen die Marian Verhage Virtual Assistant hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en
exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Marian Verhage Virtual Assistant hanteert voor zijn diensten en producten, op
zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Marian Verhage Virtual Assistant te
allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door Marian Verhage Virtual Assistant een
totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs,
waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. Marian Verhage Virtual Assistant is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Marian Verhage Virtual
Assistant de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van
de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. Marian Verhage Virtual Assistant heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Marian Verhage Virtual Assistant prijsaanpassingen
meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Marian Verhage Virtual Assistant op te
zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betalingstermijn
1. Marian Verhage Virtual Assistant mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot
50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de
klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft
voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Marian Verhage Virtual
Assistant de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
4. Marian Verhage Virtual Assistant behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te
stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag
van de diensten of producten.
Betalingen en betalingstermijn
1. Producten worden direct afgerekend.
2. Marian Verhage Virtual Assistant mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een
dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
3. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Marian Verhage Virtual
Assistant betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur
een andere betaaltermijn vermeld staat.
4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de
klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft
voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Marian Verhage Virtual
Assistant de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
5. Marian Verhage Virtual Assistant behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te
stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag
van de dienst.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Marian Verhage Virtual
Assistant gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de
wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag
dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele
schadevergoeding verschuldigd aan Marian Verhage Virtual Assistant.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Marian Verhage Virtual Assistant zijn verplichtingen
opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant,
zijn de vorderingen van Marian Verhage Virtual Assistant op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Marian Verhage
Virtual Assistant, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Marian Verhage Virtual
Assistant te betalen.
Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Marian Verhage Virtual Assistant gerechtigd het recht van
reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Marian Verhage Virtual Assistant roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke
of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de
producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Marian Verhage
Virtual Assistant, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave
van reden ontbinden op voorwaarde dat:
• het product niet is gebruikt
• het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
(ondergoed, badkleding, enz.)
• de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud
(dvd’s, cd’s, etc.)
• het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of
vorm van vrijetijdsbesteding betreft
• het product geen los tijdschrift of losse krant is
• het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
• het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
• het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd
binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft
verklaard van het herroepingsrecht af te zien
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1
bestelling
o zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken
via info@marianverhage.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de
website van Marian Verhage Virtual Assistant, www.marianverhage.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
herroepingsrecht te retourneren aan Marian Verhage Virtual Assistant, bij gebreke waarvan zijn
herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding van bezorgkosten
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg
daarvan tijdig de volledige bestelling aan Marian Verhage Virtual Assistant heeft geretourneerd,
dan zal Marian Verhage Virtual Assistant eventuele door de consument betaalde verzendkosten
binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument
terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Marian Verhage Virtual Assistant voor
zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig
retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening
van de consument.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige
uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
1. Marian Verhage Virtual Assistant kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval
producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten
aanzien van Marian Verhage Virtual Assistant heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten
voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog
betalingen verschuldigd is aan Marian Verhage Virtual Assistant.
3. Marian Verhage Virtual Assistant is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant
mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Marian
Verhage Virtual Assistant te verrekenen met een vordering op Marian Verhage Virtual Assistant.
Eigendomsvoorbehoud
1. Marian Verhage Virtual Assistant blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant
volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Marian Verhage Virtual
Assistant op grond van wat voor met Marian Verhage Virtual Assistant gesloten overeenkomst
dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Marian Verhage Virtual Assistant zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en
de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Marian Verhage Virtual Assistant een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt
de overeenkomst als ontbonden en heeft Marian Verhage Virtual Assistant het recht om
schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Marian Verhage Virtual Assistant, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Marian Verhage
Virtual Assistant het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen
deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate
levering niet aan Marian Verhage Virtual Assistant kan tegenwerpen.
Levertijd
1. De door Marian Verhage Virtual Assistant opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant
bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig
heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Marian Verhage
Virtual Assistant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Marian Verhage Virtual
Assistant niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen
hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde
producten tijdig kan plaatsvinden.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben
afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant,
alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een
aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Marian Verhage Virtual Assistant niet
aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare
beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden
aan Marian Verhage Virtual Assistant, bij gebreke waarvan Marian Verhage Virtual Assistant niet
aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden
tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
overeenkomst
o zaken van Marian Verhage Virtual Assistant die bij de klant aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op eerste verzoek van Marian Verhage Virtual Assistant de polis van deze
verzekeringen ter inzage.
Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum,
is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen
geheel voor rekening van de klant.
Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat
deze voor Marian Verhage Virtual Assistant enkel een inspanningsverplichting en dus geen
resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt
door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van
ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door
de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een
overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of
feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het
product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Ruilen
1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
• ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte
originele (prijs)kaartjes
• het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen
of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
Uitvoering van de overeenkomst
1. Marian Verhage Virtual Assistant voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Marian Verhage Virtual Assistant heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening
(gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en
betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Marian Verhage Virtual Assistant tijdig kan
beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Marian Verhage Virtual Assistant tijdig kan
beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra
kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar
aan Marian Verhage Virtual Assistant.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking
gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor
zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Marian Verhage Virtual Assistant de
betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Marian Verhage Virtual
Assistant redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de
uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende
extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen Marian Verhage Virtual Assistant en de klant betreffende een dienst of
diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets
anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de
termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen
de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een
consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand,
waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding
van deze termijn moet de klant Marian Verhage Virtual Assistant schriftelijk in gebreke stellen.
Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen
tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te
zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Marian Verhage Virtual
Assistant ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Marian Verhage Virtual
Assistant waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of
vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Marian Verhage
Virtual Assistant schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde
informatie ook geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is
geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de
geheimhoudingsplicht van de klant
o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende
overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over
intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van
handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor
elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de
overige rechten van Marian Verhage Virtual Assistant waaronder zijn recht om naast de boete
schadevergoeding te vorderen.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Marian Verhage Virtual Assistant tegen alle aanspraken van derden die verband
houden met de door Marian Verhage Virtual Assistant geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door Marian Verhage Virtual Assistant geleverd product of verleende dienst
zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs
van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Marian Verhage Virtual
Assistant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van
de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Marian Verhage Virtual Assistant uiterlijk binnen 2 maanden na
constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming,
zodat Marian Verhage Virtual Assistant in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe
leiden dat Marian Verhage Virtual Assistant gehouden kan worden om andere werkzaamheden
te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Marian Verhage Virtual
Assistant.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Marian Verhage Virtual
Assistant ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Marian Verhage Virtual Assistant een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder
van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die
overeenkomst aan Marian Verhage Virtual Assistant verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Marian Verhage Virtual Assistant
1. Marian Verhage Virtual Assistant is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt
indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Marian Verhage Virtual Assistant aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts
aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een
overeenkomst.
3. Marian Verhage Virtual Assistant is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Marian Verhage Virtual Assistant aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en
bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is
de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus
zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van
enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Marian Verhage Virtual Assistant vervalt in elk
geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Marian Verhage Virtual
Assistant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze
tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet
rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Marian Verhage Virtual Assistant niet blijvend of
tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Marian Verhage Virtual
Assistant in verzuim is.
3. Marian Verhage Virtual Assistant heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden,
indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan
wel indien Marian Verhage Virtual Assistant kennis heeft genomen van omstandigheden die hem
goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
van Marian Verhage Virtual Assistant in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de
klant niet aan Marian Verhage Virtual Assistant kan worden toegerekend in een van de wil
van Marian Verhage Virtual Assistant onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn
verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Marian Verhage Virtual Assistant kan
worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en
overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteitsinternet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,
onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Marian Verhage Virtual Assistant 1 of
meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort
totdat Marian Verhage Virtual Assistant er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd,
mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Marian Verhage Virtual Assistant is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding
verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de
inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
1. Marian Verhage Virtual Assistant is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Marian Verhage Virtual Assistant zoveel mogelijk vooraf met
de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de
overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Marian Verhage Virtual
Assistant.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel
3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die
het dichtst in de buurt komt van wat Marian Verhage Virtual Assistant bij het opstellen van de
voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Marian Verhage Virtual Assistant is
gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van
eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 31 maart 2022.

Share This